•   แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเยาวชน
จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์ : 569103 ครั้ง
มีการเปิดหน้าเว็บ : 1907103 ครั้ง
กองสมรรถภาพการกีฬา
ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา
การกีฬาแห่งประเทศไทย
เลขที่ 286 แขวง หัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เบอร์โทร 023191631
เบอร์แฟกซ์ 023191631
   
 
ดัชนีความหนาร่างกาย (BMI)

วัตถุประสงค์
เพื่อชี้วัดถึงความเหมาะสมของขนาดรูปร่างแต่ละคนจากน้ำหนักตัวและส่วนสูง

อุปกรณ์
เครื่องชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง

วิธีการ
• ถอดรองเท้าก่อนชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
• ชุดสวมใส่ควรมีน้ำหนักเบา

สูตรคำนวณ
ค่า BMI = น้ำหนักตัว(กิโลกรัม) / ส่วนสูง(เมตร)ยกกำลังสองข้อมูลจาก : กองสมรรถภาพการกีฬา ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
แบบฟอร์มการวัดดัชนีความหนาร่างกาย (BMI) สำหรับประชาชนวัยวัยทำงาน

เพศ  
อายุ ปี
น้ำหนักตัว

กิโลกรัม

 

ส่วนสูง เซนติเมตร

   
หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | กระดานสนทนา | ผลงานวิจัย | หนังสือแนะนำ | ข้อมูลทดสอบสมรรถภาพทางกาย
   
Power by : Apollo solutions development