•   แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเยาวชน
จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์ : 569341 ครั้ง
มีการเปิดหน้าเว็บ : 1907973 ครั้ง
กองสมรรถภาพการกีฬา
ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา
การกีฬาแห่งประเทศไทย
เลขที่ 286 แขวง หัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เบอร์โทร 023191631
เบอร์แฟกซ์ 023191631
   
 
การพัฒนาความสามารถในการเร่งความเร็ว

จากผลการวิเคราะห์ความเร็วของนักวิ่ง 100 เมตรชาย จํานวน22 คน ที่เข้ารอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเมื่อปีค.ศ.1988 พบว่าความเร็วที่จุด 10 เมตร จากจุดเริ่มต้นคิดเป็น 45% ของความเร็วสูงสุด ซึ่ งเป็นระยะที่มีการเร่งความเร็วเพิ่มขึ้นได้มากที่สุด (Bruggemann and Glad,1990) ทั้งนี้เป็นการเร่งความเร็วจากจุดที่มีความเร็วเป็นศูนย์ โดยออกวิ่งจากที่ยันเท้า (Starting Block) ดังนั้นการทดสอบความสามารถ ในการเร่งความเร็ว (Acceleration ability) ของนักวิ่ง 100 เมตร จึงทดสอบความสามารถในการเร่งความเร็วจากเส้นเริ่มถึงจุด 10 เมตร โดยมีหน่วยเป็นเมตรต่อวิ นาทีกําลัง สอง หลังจากจุด 10 เมตร ก็จะคาบเกี่ยวกับระยะของความเร็วสู งสุดซึ่งจะสามารถเร่งความเร็วเพิ่มขึ้นจนถึงความเร็วสูงสุดได้ตามศักยภาพของแต่ละคน นักวิ่ งที่สามารถออกวิ่งจากที่ยันเท้าหลังเสียงปืนได้เร็วกว่า มีความสามารถในการเร่งความเร็วมากกว่า มีความเร็ วสูงสุดมากกว่า และมีความสามารถในการรักษา ความเร็วสูงสุดไว้ได้นานกว่า ย่อมมีโอกาสเป็นผู้ชนะได้ ในที่สุด

ความสามารถในการออกวิ่งจากที่ยันเท้าหลังเสี ยงปืนได้อย่างรวดเร็วนั้น นั กวิ่งจะต้องมีเวลาปฏิกิริยา (Reaction time) ที่ดี หลังจากได้ยินเสียงปืนแล้วนักวิ่งจะต้องใช้เวลาให้น้อยที่สุดในการเริ่มต้นเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นความเร็วของระบบประสาทที่สามารถพัฒนาได้เพียง เล็กน้อยความสามารถในการเร่งความเร็วเป็นส่วนที่ต้องอาศั ยทักษะในการเคลื่ อนที่ อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมักจะถูกมองข้ามความสําคัญไปและในขณะเดียวกันก็ต้องอาศัยพลังระเบิดของกล้ามเนื้อที่ผ่านการฝึกมาอย่างดีความเร็วสูงสุดเป็นคุณสมบัติ ของนั กวิ่งแต่ละคน ซึ่งเป็นการทํางานประสานกันของระบบประสาทกับกล้ามเนื้ออย่างรวดเร็ว และที่สําคัญก็คือกล้ามเนื้อของนักวิ่งจะต้องมีเส้นใยกล้ามเนื้อชนิดที่หดตัวได้เร็วเป็นจํ านวนมากอีกด้วย มีคํากล่าวว่า นักวิ่งระยะสั้นนั้นมีมาตั้งแต่เกิด มิใช่สร้างขึ้นมา ดังนั้นความเร็วสูงสุดจึงสามารถพัฒนาได้เพียงเล็กน้อยเช่นกันความสามารถในการรั กษาความเร็ วสูงสุดไว้ได้นานเป็นความสามารถของนักวิ่ งที่ จะรั กษาความเร็วสูงสุดในสภาวะที่กล้ามเนื้อเริ่มเมื่อยล้าและในขณะที่พลังงานจากฟอสฟาเจน (Phosphagen) ค่อยๆลดลง ซึ่งต้องผ่านการฝึกซ้อมอย่างดีเช่นกัน

 
ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับงานวิจัยนี้
•   Download เอกสารเนื้อหาผลงานวิจัย
 
 
คำถามเกี่ยวกับงานวิจัยนี้
ฝากคำถามถึงเจ้าของบทความงานวิจัย
 
คำถามที่ 1 :
มีเอกสารงานวิจัยของกีฬาตะกร้อหญิงไหมครับ
 
คำตอบ : รอเจ้าของงานวิจัยเข้ามาตอบ
 
 
ฝากคำถามถึงเจ้าของบทความงานวิจัย
 
   
หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | กระดานสนทนา | ผลงานวิจัย | หนังสือแนะนำ | ข้อมูลทดสอบสมรรถภาพทางกาย
   
Power by : Apollo solutions development