•   แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเยาวชน
จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์ : 569420 ครั้ง
มีการเปิดหน้าเว็บ : 1908214 ครั้ง
กองสมรรถภาพการกีฬา
ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา
การกีฬาแห่งประเทศไทย
เลขที่ 286 แขวง หัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เบอร์โทร 023191631
เบอร์แฟกซ์ 023191631
   
 
      แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายอย่างง่ายของการกีฬาแห่งประเทศไทย (Sports Authority of Thailand Simplified Physical Fitness Test, SATST) มีเนื้อหาที่ประกอบด้วยวิธีการทดสอบ เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายเยาวชน วัยทำงาน และวัยสูงอายุ ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ประเมินแต่ละช่วงอายุ เป็นเกณฑ์สมรรถภาพทางกายของประชาชนไทย ที่ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลสมรรถภาพทางกายของประชาชนไทยวัยทำงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 และดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลสมรรถภาพทางกายประชาชนไทยวัยสูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 ซึ่ง ข้อมูลนี้นอกจากสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางสำหรับการทดสอบสมรรถภาพทางกายบุคคลทั่วไป ยังสามารถใช้เป็นสมุดประจำตัวแก่ผู้ที่ต้องการทดสอบสมรรถภาพทางกายของตัวเองอย่างเป็นระยะ ๆ เพื่อให้ทราบถึงพัฒนาการของสมรรถภาพทางกายจากการฝึกการออกกำลังกาย เล่นกีฬาเป็นประจำ หรือการเสื่อมถอยของสมรรถภาพทางกายเมื่ออายุมากขึ้น ซึ่งการทดสอบนี้จะเป็นแนวทางที่นำไปสู่การพัฒนาและป้องกันการเสื่อมสมรรถภาพตามวัยได้อย่างดีและมีระบบ

      ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา หวังว่าข้อมูลแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายอย่างง่ายของการกีฬาแห่งประเทศไทย (SATST) จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนประชาชนไทย ในการดำเนินชีวิตด้วยร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ต่อไป
ข้อมูลจาก : กองสมรรถภาพการกีฬา ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
ข้อมูลการทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับเยาวชน (อายุไม่เกิน 18 ปี )
•   แบบประเมินผลการทดสอบ ICSPFT สำหรับผู้หญิงอายุ 7 ปี
•   แบบประเมินผลการทดสอบ ICSPFT สำหรับผู้หญิงอายุ 8 ปี
•   แบบประเมินผลการทดสอบ ICSPFT สำหรับผู้หญิงอายุ 9 ปี
•   แบบประเมินผลการทดสอบ ICSPFT สำหรับผู้หญิงอายุ 10 ปี
•   แบบประเมินผลการทดสอบ ICSPFT สำหรับผู้หญิงอายุ 11 ปี
•   แบบประเมินผลการทดสอบ ICSPFT สำหรับผู้หญิงอายุ 12 ปี
•   แบบประเมินผลการทดสอบ ICSPFT สำหรับผู้หญิงอายุ 13 ปี
•   แบบประเมินผลการทดสอบ ICSPFT สำหรับผู้หญิงอายุ 14 ปี
•   แบบประเมินผลการทดสอบ ICSPFT สำหรับผู้หญิงอายุ 15 ปี
•   แบบประเมินผลการทดสอบ ICSPFT สำหรับผู้หญิงอายุ 16 ปี
•   แบบประเมินผลการทดสอบ ICSPFT สำหรับผู้หญิงอายุ 17 ปี
•   แบบประเมินผลการทดสอบ ICSPFT สำหรับผูู้้หญิงอายุ 18 ปี

•   แบบประเมินผลการทดสอบ ICSPFT สำหรับผู้ชายอายุ 7 ปี
•   แบบประเมินผลการทดสอบ ICSPFT สำหรับผู้ชายอายุ 8 ปี
•   แบบประเมินผลการทดสอบ ICSPFT สำหรับผู้ชายอายุ 9 ปี
•   แบบประเมินผลการทดสอบ ICSPFT สำหรับผู้ชายอายุ 10 ปี
•   แบบประเมินผลการทดสอบ ICSPFT สำหรับผู้ชายอายุ 11 ปี
•   แบบประเมินผลการทดสอบ ICSPFT สำหรับผู้ชายอายุ 12 ปี
•   แบบประเมินผลการทดสอบ ICSPFT สำหรับผู้ชายอายุ 13 ปี
•   แบบประเมินผลการทดสอบ ICSPFT สำหรับผู้ชายอายุ 14 ปี
•   แบบประเมินผลการทดสอบ ICSPFT สำหรับผู้ชายอายุ 15 ปี
•   แบบประเมินผลการทดสอบ ICSPFT สำหรับผู้ชายอายุ 16 ปี
•   แบบประเมินผลการทดสอบ ICSPFT สำหรับผู้ชายอายุ 17 ปี
•   แบบประเมินผลการทดสอบ ICSPFT สำหรับผู้ชายอายุ 18 ปี
 
ข้อมูลการทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับประชาชนวัยทำงาน (อายุมากกว่า 18 ปี ขึ้นไป)
•   ดัชนีความหนาร่างกาย
•   สัดส่วนรอบเอวต่อรอบสะโพก
•   แตะมือด้านหลัง(มือขวาอยู่บน)
•   แตะมือด้านหลัง(มือซ้ายอยู่บน)
•   นั่งงอตัว
•   นอนยกตัว 1 นาที
•   ดันพื้น 1 นาที
•   ก้าวขึ้น-ลง 3 นาที
•   ทดสอบมรรถภาพทางกายสำหรับประชาชนวัยทำงานภายในครั้งเดียว
 
ข้อมูลการทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับประชาชนวัยสูงอายุ (อายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไป)
•   ดัชนีความหนาร่างกาย
•   สัดส่วนรอบเอวต่อรอบสะโพก
•   แตะมือด้านหลัง(มือขวาอยู่บน)
•   แตะมือด้านหลัง(มือซ้ายอยู่บน)
•   นั่งงอตัว
•   ลุก-นั่งเก้าอี้ 30 วินาที
•   นั่งยกน้ำหนัก 30 วินาที
•   ยกขาขึ้น-ลงอยู่กับที่ 2 นาที
•   ทดสอบมรรถภาพทางกายสำหรับประชาชนวัยสูงอายุภายในครั้งเดียว
 
   
หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | กระดานสนทนา | ผลงานวิจัย | หนังสือแนะนำ | ข้อมูลทดสอบสมรรถภาพทางกาย
   
Power by : Apollo solutions development